Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Witamy! na stronie ZUK Sp. z o.o. w Zwoleniu

Utworzono dnia 24.11.2017

 

WPŁATY ZA USŁUGI MOŻNA DOKONYWAĆ

PRZELEWEM NA KONTO

65 9157 0002 0000 0000 1951 0003

 

 

              

   ******************************************************************************************************************************************************************************************************

 

NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Szacuje się, że w ten sposób ginie około kilkunastu procent wody z sieci wodociągowych. Kradnący wodę lub nielegalnie odprowadzający ścieki nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, lecz sąsiadów, znajomych a nawet rodziny. Dzieje się tak ponieważ, przy ustalaniu taryfy przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty wytworzenia i dostarczenia nielegalnie pobranej wody czy też oczyszczenia i odbioru ścieków nielegalnie wprowadzonych do sieci. Im większa skala tego procederu tym bardziej wzrastają stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu lub na potrzeby oprysków pól i sadów. Podobnie dzieje się przy nielegalnym odprowadzaniu ścieków „dzikimi” przyłączami lub w efekcie przepompowywania zawartości szamb do sieci kanalizacyjnej. Nie pozwalajmy się okradać, zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości dotyczące poboru wody lub odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ze swej strony dążąc do zmniejszenia skali w/w procederu prowadzi niezapowiedziane kontrole. Dla skuteczności działań konieczne jest powszechny brak społecznej akceptacji dla tych nielegalnych działań.

Przypominamy, że nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzenie ścieków następuje:
• bez zawartej umowy przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tym fakcie,
• przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
• przy uprzednim wpłynięciu na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach na wodomierzach
• przy zerwanych lub uszkodzonych plombach umieszczonych na zaworze odcinającym (zakładanych przy „odcięciu” wody do danego lokalu),
• wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej,
• wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
• odprowadzanie takich ścieków, których jakość nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przykładowo odpadów stałych (np. mopy, szmaty folie, kości itd.), substancji toksycznych, łatwopalnych i ścieków mogących zawierać zakaźny materiał biologiczny.

Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki pod zarzutem bezpodstawnego wzbogacenia się.

Informujemy, że przedsiębiorstwo „ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ” Sp. z o.o. w Zwoleniu jest uprawnione do naliczenia kar pieniężnych za wyżej wymienione wykroczenia zgodnie z obowiązującą Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami), Rozdział 6 „Przepisy karne i kary pieniężne.”

Art.28

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

Nasza Placówka

B I U R O 

czynne

w godz 7.oo do 15.00


K A S A

czynna

w godz. 7.oo do 14.30

 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 158

W tym miesiącu: 530

W poprzednim miesiącu: 632

Wszystkich: