Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Regulamin PSZOK

REGULAMIN

KORZYSTANIA

Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZWOLENIU

ul. Batalionów Chłopskich 25

 

Zwoleń 02.01. 2020r

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta i gminy Zwoleń, przy ul. Batalionów Chłopskich 25, zwanym dalej „PSZOK”.

2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zwoleń .

4. Odpady są przyjmowane od mieszkańca bezpłatnie, jeżeli reguluje on opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Zwoleń.

5. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź w wyznaczonych miejscach.

 

§ 2

Działalność PSZOK

 

1. Prowadzącym PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

2. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Batalionów Chłopskich 25 w Zwoleniu.

3. Odpady do PSZOK można dostarczać w następujące dni tygodnia:

środa w godz. 9:00-17:00

sobota w godz. 9:00-17:00

  • z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Teren PSZOK jest monitorowany

 

§ 3

Zasady funkcjonowania PSZOK

 

1. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

3. Formularz zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, masę odpadu lub jego ilość oraz dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania na terenie gminy Zwoleń

4. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość i uiszczenia aktualnej wpłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Zwoleń.

5. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego zawartości.

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

7. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do:

• podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK,

• zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia,

• zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń lub instrukcji pracowników obsługi PSZOK,

• samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

§ 4

Rodzaje odpadów przyjmowanych i nieprzyjmowanych przez PSZOK

 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 papier;

 metal;

 tworzywa sztuczne;

 szkło opakowaniowe;

 opakowania wielomateriałowe;

 odpady ulegające biodegradacji;

 zużyte baterie i akumulatory;

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 zużyte opony;

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

 inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia) ;

 odzież i tekstylia;

popiół; 

 

2. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 zawierające azbest i papę:

 części samochodowe; (zderzaki, szyby itp)

 odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji;

 odpady w nieszczelnych opakowaniach;

 odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej;

 odpady rozbiórkowe i budowlane, jeśli ich ilość i rodzaj wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkanej;

 zmieszane odpady komunalne;

 odpady poprodukcyjne;

§ 5

Zasady dostarczania i przechowywania odpadów w PSZOK

 

1. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.

2. Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach/magazynie odpadów niebezpiecznych.

3. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wyrzucić do odpowiedniego pojemnika/kontenera.

4. Odpady niebezpieczne wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz innych odpadów.

6. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).

 

§ 6

Obowiązki PSZOK

 

1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.

2. Obsługa PSZOK ma obowiązek:

• uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, aby zweryfikować możliwość bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację;

• sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4;

• ewidencjonować i ważyć każdorazowo przyjęte odpady problemowe;

3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem możliwości nieodpłatnego pozostawienia odpadów w PSZOK.

4. Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów:

• każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;

• każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;

• każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

 

§ 7 Uwagi dodatkowe

 

1. Obsługa PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w PSZOK.

2. Zebrane odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

......../Jacek Lange – Prezes Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Zwoleniu

Nasza Placówka

B I U R O 

czynne

w godz 7.oo do 15.00


K A S A

czynna

w godz. 7.oo do 14.30

 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny